Ben, Die, GPL
1.3 - 1.6
cc
75 - 131
cv
154 - 188
Km/h
Ben, Ibr, Met
0.9 - 1.0
cc
70 - 86
cv
162 - 164
Km/h
Ben, GPL
1.2 - 1.5
cc
81 - 101
cv
120 - 130
Km/h
Ben, Ibr
1.1 - 1.0
cc
75 - 126
cv
Km/h
Ben, Die
1.3 - 1.5
cc
75 - 102
cv
Km/h
Ben, Die
1.2 - 1.5
cc
77 - 131
cv
152 - 185
Km/h
Ben, Die
1.2 - 1.5
cc
77 - 131
cv
Km/h
Ben, Die
1.2 - 1.5
cc
75 - 131
cv
170 - 186
Km/h