Ben, Die
1.3 - 1.0
cc
92 - 150
cv
166 - 180
Km/h
Ben, Die, GPL, Ibr
1.5 - 1.0
cc
67 - 143
cv
160 - 188
Km/h
Ben, Die
1.3 - 1.5
cc
75 - 102
cv
148 - 166
Km/h